De Europese Jeugdstrategie

Sinds 2001 kent de Europese Unie een gezamenlijk jeugdbeleid van de lidstaten. Het Witboek Jeugd was daarin de eerste stap. Sinds 2010 geldt de Europese Jeugdstrategie ‘Investing and Empowering’ als belangrijk vervolg. De nieuwe jeugdstrategie richt zich op alle jongeren tussen 13 en 26 jaar in de Europese Unie.
Sinds 2001 kent de Europese Unie een gezamenlijk jeugdbeleid van de lidstaten. Het Witboek Jeugd was daarin de eerste stap. Sinds 2010 geldt de Europese Jeugdstrategie ‘Investing and Empowering’ als belangrijk vervolg. Deze jeugdstrategie richt zich op alle jongeren tussen 13 en 26 jaar in de Europese Unie.

De Europese Unie heeft geen wetgevende bevoegdheden op het terrein van jeugdbeleid. Wel stimuleert de EU meer en betere samenwerking tussen nationale overheden en de jeugdsector. Deze nieuwe langetermijnstrategie is vastgelegd in een resolutie van de Raad van Ministers (november 2009). De basis voor de nieuwe strategie is het document van de Europese Commissie 'EU-strategie voor jongeren - Investeringen and empowerment'  (april 2009).

De kracht van jongeren staat centraal in de Europese Jeugdstrategie. Uitgangspunt is dat overheden in jongeren investeren (investing in youth); hiermee kunnen jongeren eigen initiatieven nemen en hun talenten ontwikkelen (empowering youth).
Inspraak van jongeren

Jongeren hebben een belangrijke stem in de uitvoering van de Europese Jeugdstrategie. Dit gebeurt via de gestructureerde dialoog. Ook in Nederland vindt een gestructureerde dialoog plaats tussen overheid en jongeren, geïnitieerd door de Nederlandse Jongeren Raad (NJR) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Rol van jongerenwerk

Voor de uitvoering van de jeugdstrategie zien de lidstaten van de EU een belangrijke rol voor het vrijwillig jeugdwerk en het jongerenwerk. Onder het Europees voorzitterschap van België is de 1st European Youth Work Convention georganiseerd. Mede op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst heeft de Raad van Ministers in november 2010 een belangrijke resolutie aangenomen over de rol van het jeugd- en jongerenwerk.

Van 27 tot en met 30 april 2015 is een tweede European Youth Work Convention geweest in Brussel, met 500 actieve deelnemers uit het jeugd- en jongerenwerk in Europa. De declaratie Making a world of difference, met acht actiepunten voor het jeugd- en jongerenwerk, heeft als boodschap dat Europa jongerenwerk hard nodig heeft: investeren in jongerenwerk is een noodzakelijke bijdrage aan de ontwikkeling van een sociaal Europa.

Ambities

In de jeugdstrategie 2010-2018  hebben de lidstaten afgesproken enerzijds gericht jeugdbeleid te voeren en anderzijds dwarsverbanden te leggen naar andere werkterreinen, zoals onderwijs, sociale zaken en gezondheid. Centraal in de jeugdstrategie staan twee ambities voor de periode 2010 tot 2018:

  • Meer en gelijke kansen creëren voor alle jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt;
  • Actief burgerschap, sociale integratie en solidariteit voor alle jongeren stimuleren.

Deze ambities zijn in acht werkterreinen uitgewerkt en worden ondersteund door een aantal concrete instrumenten en programma's.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.