Beleid en relevante thema's in het primair- en voortgezet onderwijs

De ambitie voor het primair- en voortgezet onderwijs is om internationalisering meer te verankeren in het (school)beleid. Het is van belang dat projecten passen bij de doelstellingen die jouw school of organisatie nastreeft en de thema’s die spelen in de onderwijspraktijk. Daarnaast dient een project aansluiting te hebben bij de Europese onderwijsprioriteiten.

Projecten kunnen een bijdrage leveren aan onderstaande thema’s. De genoemde thema’s zijn slechts voorbeelden van thema’s die in het onderwijsveld spelen. De aanvrager heeft de vrijheid om zelf richting te geven aan het project passend bij de doelstellingen van de school .

1. Verbetering van vreemdetalenonderwijs: dit kan in de vorm van verdere ontwikkeling en verspreiding van vroeg vreemdetalenonderwijs, versterkt talenonderwijs, tweetalig onderwijs.


2. Excellentie en talentontwikkeling: zowel leren van andere landen hoe ze excellentie ondersteunen als internationalisering gebruiken om te kunnen excelleren. Het gepersonaliseerd leren past ook goed bij dit onderwerp.


3. Professionalisering leraren en schoolleiders: een onderwerp bij leraren kan zijn het omgaan met de digitale wereld van nu. Het gaat dan om zowel het gebruik van ICT in de klas op een pedagogisch verantwoorde manier als ook het ‘leren te leren’ in een omgeving met zoveel (ICT-)prikkels. Andere onderwerpen zijn het omgaan met excellente leerlingen (bijvoorbeeld scholing in het differentiëren), opbrengstgericht werken en nascholing in vreemde talen en de bijbehorende didactiek.


4. Rekenen en taalonderwijs: internationalisering kan gebruikt worden bij het rekenonderwijs en het Nederlandse taalonderwijs door te leren van ervaringen in andere landen. Ook kunnen lessen uitdagender en meer inspirerend gemaakt worden door de internationale component.


5. Ondernemerschap: het stimuleren van ondernemend (leer)gedrag. Dit wordt o.a. vormgegeven door entreprenasia. Daarnaast kunnen scholen meer de samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties opzoeken bij het vormgeven van internationalisering.


6. Vroeg en voorschoolse educatie: het verbeteren van de kwaliteit en de aansluiting van de voorschoolse educatie op het primair onderwijs. Mogelijk ook als doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs.


7. ICT vaardigheden en gebruik ICT in de klas: verbeteren van de inzet van ICT in de les, maar ook het leren omgaan met ICT en social media. Uitbreiding gebruik van eTwinning in de les en projecten.


8. 21st century skills: Dit zijn generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving wordt het belangrijk gevonden de vaardigheden een plek te geven in het onderwijs.


9. Wetenschap en techniek: maakt leerlingen nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Internationalisering speelt hierin een belangrijke rol. Het verwerven van een internationale houding past goed binnen dit thema.


10. Voortijdig schoolverlaten: aanpakken om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

11. Wereldburgerschap


12. Profielscholen: (door) ontwikkeling van een (nieuw) schoolprofiel zoals bijvoorbeeld cultuurprofiel, technasia, topsport etc.


13. Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven: het bedrijfsleven is een belanghebbende van internationalisering (de internationaal georiënteerde werknemer) en zou veel meer bij de internationalisering van het onderwijs betrokken kunnen worden. Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven vormt een goed onderwerp om een project van Erasmus+ vorm te geven.


14. Sociale inclusie: bevorderen van kansengelijkheid, inclusie, diversiteit en non-discriminatie in het onderwijs door innovatieve en geïntegreerde aanpakken. Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale, maatschappelijke en interculturele competenties, media geletterdheid en kritisch denken. Alsmede het tegengaan van discriminatie, racisme, pesten en geweld.


15. Cultureel erfgoed: in het kader van het Europees Jaar voor Cultureel erfgoed (2018) is het thema cultureel erfgoed ook een thema binnen Erasmus+. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergoten van het bewustzijn van leerlingen voor de waarde van Europees cultureel erfgoed, het verbreden van kennis en de interculturele benadering van erfgoed.


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.