Beleid en relevante thema's in de volwasseneneducatie

Het is van belang dat projecten passen bij de doelstellingen die jouw organisatie nastreeft en jouw eigen beleidsagenda. Daarnaast dient een project aansluiting te hebben bij de nationale en Europese beleidsthema’s. Onderstaand schema geeft weer hoe jouw project aansluiting dient te vinden bij deze drie niveaus.


Voor de volwasseneneducatie gaat het om de volgende Europese thema’s:


1 Scholing van basisvaardigheden en transversale vaardigheden

 • het versterken van vaardigheden van laagopgeleiden en migranten op het terrein van lezen, schrijven en rekenen;
 • activiteiten gericht op digitale vaardigheden, vreemde talen, sleutelvaardigheden/basic skills en algemene werknemersvaardigheden.


2 Scholing van specifieke groepen

 • programma’s die zijn toegesneden op specifieke groepen, zoals zieken, mensen met een arbeidsbeperking of  gevangenen. De context voor het scholen en ontwikkelen van vaardigheden voor deelnemers uit deze doelgroep is vaak anders dan voor andere groepen laagopgeleiden.


3 Scholing van beroepsvaardigheden

 • scholing of training van lager-opgeleiden gericht op een beroep of functie. De scholing kan zowel betrekking hebben op het vergroten van de mogelijkheden een startkwalificatie te verwerven, als op het bereiken van beroeps- of functiegerichte kwalificaties onder het niveau mbo-2 (niveau 1 en 2 van het NLQF).


4 Waarderen en valideren van leeropbrengsten

 • het in beeld brengen van de reeds aanwezige kennis, vaardigheden en eigenschappen van lager-opgeleiden en migranten. Het gaat dan niet alleen om opbrengsten die via formele leerroutes zijn verworven, maar ook via non-formeel en informeel leren. Het ontwikkelen van standaarden  en het valideren van de aanwezige leeropbrengsten kan de participatie van volwassenen vergroten en biedt mogelijkheden gerichte kortere educatieprogramma’s op maat te realiseren.


5 Professionalisering van docenten en vrijwilligers

 • de bevordering van deskundigheid van docenten voor het leren van specifieke doelgroepen;
 • deskundigheidsbevordering van vrijwilligers in educatieve programma’s. Het ontwikkelen van en werken met standaarden of richtlijnen en het certificeren van vrijwilligers of professionals zouden hieraan kunnen bijdragen. 


Wat zijn mogelijke subsidiabele activiteiten?

 • Professionalisering van personeel in de volwasseneducatie door Internationale mobiliteit en nascholing.
 • Het ontwikkelen en testen van innovatieve methoden in het betrokken veld.
 • Verkenning van wijze waarop herkennen en erkennen  van relevante competenties middels formeel, non-formeel en informeel leren is vormgegeven in verschillende partnerlanden, onder meer  door koppeling met EQF/NQF en het gebruik van Europese instrumenten hierbij.
 • Strategische samenwerking tussen lokale en regionale autoriteiten, gericht op educatie en training (gekoppeld aan hun regionale omgeving).
 • Nieuwe benadering voor samenwerking tussen onderwijssectoren onderling en tussen onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven.
 • Activiteiten om flexibele leerwegen te ontwikkelen.
 • Analyse van implementatiemodellen en aanpakken.
 • Praktische toepassing van instrumenten gericht op waardering van competenties in het:
  • formeel leren (regulier bekostigd onderwijs met officieel erkende kwalificaties);
  • informeel leren (ongemerkt leren op het werk of in de vereniging of buurt of als vrijwilliger);
  • non-formeel leren (trainingen en cursussen voor het werk of in de vrije tijd.Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.