Sector Skills Alliances (mbo)

Sector Skills Alliances zijn partnerschappen tussen onderwijsorganisaties en ondernemingen. Samen willen zij het onderwijs beter laten aansluiten op de vaardigheden die het bedrijfsleven vraagt. Bijvoorbeeld door praktijkkennis over te dragen via werkplekleren. Dit vergroot de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt.

Wat is het doel van Sector Skills Alliances?
Voorbeelden van resultaten van Sector Skills Alliances
Duur van een Sector Skills Alliance
Deelnemende landen
Welke organisaties kunnen een Sector Skills Alliance vormen?
Voorbeelden van deelnemende organisaties
Hoe vraag ik subsidie aan voor een Sector Skills Alliance?Wat is het doel van Sector Skills Alliances?

Sector Skills Alliances proberen de kloof te dichten tussen onderwijs en de vaardigheden die de arbeidsmarkt vraagt. Dit doen zij door:

 • de inhoud van initieel en post-initieel beroepsonderwijs beter af te stemmen op de bedrijfstakspecifieke vaardigheden die nodig zijn voor bepaalde beroepsprofielen, wat voor een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt zorgt;
 • het moderniseren van beroepsonderwijs om economische ontwikkeling en
  innovatie te stimuleren op lokaal en regionaal niveau, waardoor de  concurrentiepositie van bedrijfstakken verbetert;
 • het stimuleren van de uitwisseling van kennis en praktijk tussen instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en de arbeidsmarkt, onder meer via werkplekleren;
 • vergroten van de mogelijkheden voor arbeidsmobiliteit in de specifieke 
   bedrijfstakken;
 • verbeteren van de erkenning van kwalificaties op Europees niveau.
   

Voorbeelden van resultaten van Sector Skills Alliances

 • innovatie in beroepsopleiding en -onderwijs, in verschillende economische sectoren en daaraan gerelateerde beroepsprofielen (voor zover beschikbaar in het Europese classificatiesysteem ESCO);
 • gezamenlijk uitwerken van sectorspecifieke curricula;
 • integreren van vernieuwende onderwijs- en leerbenaderingen;
 • beschikbaar stellen van bedrijfstakspecifieke onderwijsprogramma’s op EU-niveau;
 • toepassen van innovatieve didactische methoden voor beroepsopleidingen en -onderwijs om beter aan te sluiten op de behoeften van het bedrijfsleven;
 • makkelijker maken om leerresultaten te erkennen en te certificeren, met toepassing van ECVET en het referentiekader voor kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs (EQAVET).
   

Duur van een Sector Skills Alliance

De projectduur van een Sector Skills Alliance duurt 2 tot 3 jaar. In je aanvraag geef je de duur van het project aan, die afhangt van de doelstelling en de activiteiten die je wilt uitvoeren.

Deelnemende landen

Aan een Sector Skills Alliance nemen organisaties uit verschillende programmalanden en/of partnerlanden (EU-lidstaten en aangrenzende landen) deel. Bekijk de programmagids Erasmus+ voor het overzicht.

Welke organisaties kunnen een Sector Skills Alliance vormen?

Elke publieke of particuliere organisatie uit een programmaland of een partnerland kan deelnemen aan een Sector Skills Alliance.

Voorbeelden van deelnemende organisaties:

 • instellingen/scholen voor beroepsonderwijs;
 • centra voor beroepsonderwijs en -opleiding;
 • centra voor interne bedrijfsopleiding;
 • kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere  sector (waaronder sociale ondernemingen);
 • lokale, regionale of nationale overheidsinstanties die bevoegd zijn voor   beroepsonderwijs en -opleiding;
 • hogeronderwijsinstellingen die beroepsonderwijs/-opleiding aanbieden;
 • sociale partners of andere vertegenwoordigers uit het beroepsleven, waaronder kamers van koophandel en industrie, ambachtelijke/ beroepsverenigingen en vakbonden;
 • een intermediaire organisatie of vereniging die onderwijs-, opleidings- of  jeugdorganisaties vertegenwoordigt;
 • onderzoeksinstellingen;
 • organen die werkzaam zijn in culturele en/of creatieve sectoren;
 • verstrekkers van diensten voor studie- en beroepskeuzevoorlichting;
 • organen die verantwoordelijk zijn voor erkenning;
 • instanties voor accreditatie, certificering of kwalificatie.

Hoe vraag ik subsidie aan voor een Sector Skills Alliance?

Projecten voor Sector Skills Alliances vallen onder de “centrale acties” van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het uitvoerend Agentschap EAC in Brussel.


Raadpleeg voor meer informatie over inhoudelijke criteria de programmagids. Op de website van de Europese Commissie lees je meer over subsidie aanvragen voor Sector Skills Alliances.Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.