Strategische partnerschappen sectoraal of sectoroverstijgend in het primair- en voortgezet onderwijs

Erasmus+ bevordert samenwerking binnen verschillende onderwijssectoren en gemeenten, organisaties in de jeugdsector en het bedrijfsleven. Dit zorgt voor innovatie en verbetering van het onderwijs in Europa.

Wat is een strategisch partnerschap?
Wat is het doel van een strategische partnerschap?
Welke organisaties kunnen deelnemen aan een strategisch partnerschap?
Voorbeelden van strategische partnerschappen
Duur van een strategisch partnerschap
Aantal partners
Deelnemende landen
Wie dient de subsidieaanvraag in?
Voorbeelden van dergelijke organisaties
Hoe kan ik subsidie aanvragen voor een strategisch partnerschap?


Wat is een strategisch partnerschap?

Sectoraal
Een strategische partnerschap is een internationaal samenwerkingsproject binnen de onderwijs- of jeugdsector. Dit kunnen kleine of grootschalige projecten zijn voor het ontwikkelen en toepassen van innovaties in het onderwijs. Op verschillende niveaus: binnen organisaties, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees.

Sectoroverstijgend
Een sectoroverstijgend partnerschap is bedoeld om cross-sectorale samenwerking te stimuleren tussen meerdere onderwijsvelden en bijvoorbeeld gemeenten, organisaties actief in de jeugdsector en het bedrijfsleven.
Het gaat hierbij om projectinitiatieven gericht op opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken waarvoor de oplossing met name in de driehoek 'Onderwijs – Overheid – Arbeidsmarkt' (Triple Helix) gevonden moet worden.

Mogelijkheden zijn:

 • het voorkomen van voortijdig schoolverlaten;
 • het terugdringen van jeugdwerkloosheid;
 • het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen;
 • het creëren van duale scholingstrajecten.


Het tot stand brengen van synergie tussen vertegenwoordigers uit genoemde driehoek is een van de speerpunten van het Erasmus+ programma. 


Wat is het doel van een strategisch partnerschap?

Internationale samenwerking tussen strategische partners leidt tot:

 • onderwijsinnovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs (bijvoorbeeld betere lesmethoden, curricula, ICT-tools);
 • betere (internationale) samenwerking binnen onderwijs, overheid en  bedrijfsleven;
 • kennisdeling en uitwisseling van best practices op onderwijsgebied en de jeugdsector;
 • het erkennen en valideren van leerresultaten.
    

Welke organisaties kunnen deelnemen aan een strategisch partnerschap?

 • organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken of in andere sociaal-economische sectoren;
 • organisaties actief in verschillende sectoren (zoals lokale en regionale   overheden, centra voor erkenning en validering, kamers van koophandel,   vakorganisaties, centra voor begeleiding, culturele organisaties).
 • Op basis van je projectdoelstellingen kies je de meest geschikte partners die de ervaring en deskundigheid hebben om de gewenste resultaten te bereiken.

Voorbeelden van strategische partnerschappen

Strategische partners zetten activiteiten op die:

 • de samenwerking tussen organisaties versterken om goede praktijken uit te wisselen;
 • innovatie bevorderen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken;
 • het makkelijker maken om kennis, vaardigheden en competenties door formeel, niet-formeel en informeel leren te erkennen en valideren;
 • zorgen voor betere samenwerking binnen regionale overheden om onder-wijs-, opleidings- en jeugdwerkstelsels te ontwikkelen en deze te integreren in locale en regionale ontwikkelingen;
 • ondernemerschap en actief burgerschap bevorderen (waaronder  maatschappelijk verantwoord ondernemen).
   

Duur van een strategisch partnerschap

De projecten hebben een looptijd van 2 of 3 jaar. Je bepaalt de duur op basis van de doelstelling van het project en de geplande activiteiten. Op verzoek kan de duur van een strategisch partnerschap in uitzonderlijke gevallen worden verlengd met ten hoogste 6 maanden. Voorwaarde is dat het partnerschap in totaal niet langer dan 3 jaar duurt. 

Aantal partners

Een strategisch partnerschap bestaat uit minimaal drie organisaties uit drie verschillende landen die deelnemen aan het programma van Erasmus+. 

Deelnemende landen

Strategische partnerschappen zijn vooral gericht op de samenwerking tussen organisaties uit programmalanden. Organisaties uit partnerlanden kunnen ook als partner (niet als aanvrager) aan een strategisch partnerschap deelnemen als zij meerwaarde bieden aan het project. Bekijk de programmagids Erasmus+ voor het overzicht.

Wie dient de subsidieaanvraag in?

Elke deelnemende organisatie uit een programmaland kan subsidie aanvragen. Een deelnemende organisatie kan elke publieke of particuliere organisatie zijn uit een programmaland of partnerland.

Voorbeelden van dergelijke organisaties

 • scholen/instituten/onderwijscentra (op elk niveau, van peuter- en   kleuteronderwijs tot hoger secundair onderwijs, met inbegrip van   beroepsonderwijs en volwasseneneducatie);
 • instellingen voor hoger onderwijs;
 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele  organisaties (ngo's);
 • kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere sector (met inbegrip van sociale ondernemingen);
 • lokale, regionale of nationale publieke organen;
 • sociale partners of andere vertegenwoordigers uit het beroepsleven, met   inbegrip van kamers van koophandel en industrie, ambachtelijke/   beroepsverenigingen en vakbonden;
 • onderzoeksinstellingen;
 • stichtingen;
 • centra voor interne bedrijfsopleidingen;
 • ondernemingen die gedeelde opleidingen aanbieden (op samenwerking  gebaseerde opleiding);
 • culturele organisaties, bibliotheken, musea;
 • verstrekkers van diensten inzake studie-en beroepskeuzevoorlichting;
 • organen die via niet-formeel en informeel leren verworven kennis,  vaardigheden en competenties valideren;
 • Europese jeugd-ngo's;
 • groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk, maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie (dat wil zeggen informele groepen jongeren.

Hoe kan ik subsidie aanvragen voor een strategisch partnerschap?

Je kunt Europese subsidie aanvragen voor een strategisch partnerschap in het kader van Key Action 2 van Erasmus+. Een van de organisaties uit een programmaland doet de aanvraag namens de strategische partners in een project. Deze aanvraag dien je in bij het Nationale Agentschap van het land waar je organisatie gevestigd is. In de programmagids vind je alle voorwaarden.

Lees meer over subsidie aanvragen voor strategische partnerschappen.


Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?

Kijk dan naar de module Erasmus+ po/vo aanvraagassistent op de Nuffic Academy. Deze module begeleidt je stap voor stap door de aanvraagprocedure, geeft suggesties om je aanvraag te versterken en zorgt ervoor dat je aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Erasmus+.

     

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.